2

هم اندیشی 184 با عنوان ” میرفندرسکی و اصفهان ” برگزار شد.