مکان:محل دائمی نمایشگاههای بین المللی  

تاریخ برگزاری 11 الی 14 بهمن ماه 1394