مکان:محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ برگزاری 2 الی 5 بهمن ماه 1394