دومین کنفرانسبین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی