محل برگزاری:میدان هفت تیر،خیابان شهید مفتح جنوبی،تقاطع خیابان شهید شیرودی،سازمان زیبا سازی شهر تهران

زمان برگزاری:بهمن 1394