اولین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات وتأسیسات بیمارستانی