مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

تاریخ برگزاری 2 الی 5 بهمن ماه 1394