نخستین شماره فصلنامه «برساو» با رویکرد معماری پایدار منتشر شد. به‌گزارش انجمن طراحی و معماری این فصلنامه را «مؤسسه مطالعات راهبردی معماری ایران» منتشر می‌کند.

برای خرید الکترونیکی این نشریه می‌توانید به وب‌سایت این مؤسسه به نشانی www.isia.ir/barsavmag مراجعه کنید.