تفاهم نامه همکاری مشترک بین و انجمن شرکتهای احیای منابع    انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران