موضوع تفاهم نامه :

براساس تفاهم نامه یک همکاری نظام یافته وظابطه مند  بین انجمن صنفی  از یک سو و انجمن شرکتهای احیای منابع  واز سوی دیگر جهت  اطلاع رسانی  و تبادل منابع اطلاعاتی  و علمی پژوهشی آموزشی در زمینه طراحی و معماری دکوراسیون داخلی و خارجی و استفاده از پتانسیل های موجود با توجه به اهداف تفاهم نامه طرفین در زمینه های مذکور توافق می نمایند .