تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و انجمن دانش بنیان استان تهران