موضوع تفاهم نامه:

براساس تفاهم نامه یک همکاری نظام یافته وظابطه مند  بین انجمن صنفی  از یک سو و سایت خبری و تحلیلی معماری نیوز   از سوی دیگر جهت  اطلاع رسانی  و تبادل منابع اطلاعاتی  و علمی پژوهشی آموزشی و  همکاری  در خبرنامه انجمن در  کلیه مطالب اخبار ، مصاحبه ، گزارش خبری ، مقالات صنفی و  استفاده از پتانسیل های موجود با توجه به اهداف تفاهم نامه طرفین در زمینه های مذکور توافق می نمایند .