موضوع :

  مشارکت و راه اندازی سرویسهای آموزشی و اطلاع رسانی و سرگرمی ونشر محتویات مورد لزوم، از طریق شبکه هوشمند تلفن ثابت و یا همراه