موضوع تفاهم نامه:

براساس تفاهم نامه یک همکاری نظام یافته وظابطه مند  بین انجمن صنفی  از یک سو و مهدی بزاز قاسمی واز سوی دیگر جهت مشاوره و اطلاع رسانی  و  تبادل منابع اطلاعاتی  و علمی پژوهشی آموزشی  و همچنین فعالیت جهت عضو گیری  انجمن با توجه به اهداف تفاهم نامه طرفین در زمینه های مذکور توافق می نمایند .