موضوع تفاهم نامه :

1- معرفی و توزیع کتابها ی انتشارات لیوسا
2- تولید کتاب و محصولات فرهنگی پیشنهادی اعضای انجمن
3- برگزاری همایش ها و سمینارهایی به صورت هدفمند در راستای اهداف طرفین