نخستین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها