زمان برگزاری نمایشگاه :سه شنبه 15 دیماه 94

زمان اتمام نمایشگاه:دو شنبه 21 دیماه 94

محل برگزاری:تهران فرهنگسرای ولا منطقه 20

شماره تماس:22871445