دانشکده علوم وحدیث:

ایجاد همکاری و مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری با دانشکده علوم و حدیث در حوزه های آموزشی و پژوهشی معماری اسلامی برگزار گردید.

جلسه  با حضور آقای دکتر حسین زاده و آقای کریمی مدیر دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه علوم قرآن و حدیث توسط آقای دکتر شایق و آقای مهندس سید مراد  به منظور برقراری کلاسهای آموزشی برگزار گردید.