پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : شهرام محسني
شماره ملي : 1111
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : PHD
ايميل : musicshahram@gmail.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح : 1380
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
كارآفريني براي ايران عزيز و دوست داشتني ما .. كارآفريني براي ايران عزيز و دوست داشتني ما .. كارآفريني براي ايران عزيز و دوست داشتني ما .. كارآفريني براي ايران عزيز و دوست داشتني ما .. كارآفريني براي ايران عزيز و دوست داشتني ما .. كارآفريني بر
نام پروژه : پروژه چهارم شهرام
نام كارفرما : سيستم تور تهران
مجري : شهرام محسني
تعداد طبقات : 4
مساحت : 3000
نوع كاربري : تجاري
تاريخ ثبت : 2015-12-01
شماره ثبت طرح : 1380
مكان : تهرانسر