کمیسیون های تخصصی Professional Comities

انجمن صنفی کارفرمایی معماران و طراحان دکوراسیون داخلی و خارجی شهر تهران بر اساس اهداف اساسنامه  ( ماده چهار بندهای 3 الی 6 )  و وظیفه ذاتی خویش با تشکیل کمیسیون های تخصصی مرتبط در بخش آموزشی ، حقوقی و صنایع می کوشد علاوه بر تقویت بنیادی بخش آکادمیک و گذار از آن به بخش اجرایی و صنفی ، شکاف بین بخش های مختلف معماری و صنعت ساختمان در کشور را پوشش داده و پل ارتباط موثری میان معماران و کارفرمایان ساختمانی ایجاد کند .