مدارک و شرایط مورد نیاز ثبت مالکیت طرح و اجرای
پروژههای ساختمانی
مدارک مورد نیاز :
کپی شناسنامه (تمام صفحات)
کپی کارت ملی
یک قطعه عکس 4*3
تکمیل فرم تعهد نامه
تکمیل فرم اظهارنامه
اصل معرفی نامه معتبر از کارفرما
ارسال طرح و مستندات پروژه
ارسال مدارک و مستندات موجود جهت اثبات اجرای طرح
فیش پرداختی مبلغ 2.300.000 ریال بابت ثبت مالکیت طرح پروژه های ساختمانی
فیش پرداختی مبلغ 500.000 ریال بابت کارشناسی بازدید پروژه ( محدوده استان تهران )
فیش پرداختی مبلغ 2.000.000 ریال بابت کارشناسی بازدید پروژه ( خارج از استان تهران )
شماره حساب بانکی انجمن :
حساب بانک سامان به شماره : 1-2026953-40-881ویا شماره کارت 7602-1889-8610-6219 به نام انجمن
صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران .( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سامان )