انجمن صنفی کارفرمایی و طراحی و معماری با همکاری شرکت مهندسین مشاور بارادکاما
در تاریخ 2/10/1395 ورک شاپی با عنوان ( کارگاه آشنایی پرسنال برندینگ توسط مهندس علیرضا کریم ویژه مهندسین معمار ) با حضورجمعی معماران در محل انجمن صنفی کارفرمایان برگزار شد . این ورک شاپ به منظور آشنایی معماران با پرسنال برندینگ ، برای علاقمندان ترتیب داده شد که مورد استقبال این عزیزان قرار گرفت .