در نشستی که مدیر انجمن آقای مهندس سید مراد با یکی از اعضاء هیئت امنای انجمن مفاخرمعماری ایران آقای کارلین نژادیان برگزار کرد. در رابطه با موضوعات بنیادی معماری و چگونگی ایجاد یک فرهنگ بومی، با توجه به نیازهای جامعه امروزی ایران، بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

دراین راستا دغدغه ایجاد یک معماری پایدار چه در طرح و چه در استحکام وکارایی و آموزش معماری کودکان برای نیل به این هدف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

آقای نژادیان نیز با تایید و تاکید بر بحث های مطرح شده، اعلام حمایت های مادی و معنوی را از سوی انجمن مفاخر معماری ایران در راستای همکاری های مشترک، به صورت مستمر و پایدار مطرح نمود.