نشست مشترک انجمن معماری و انجمن مفاخر معماری ایران