انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت افراگستر اقلیمپارس

تفاهم نامه  ای به منظور گسترش همکاری های مشترک صنفی و اقتصادی  در راستای بهرمندی از پتانسیلهای موجود در مراکز یکدیگر بین انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران به نمایندگی آقای مهندس سیدکاظم سید مراد به عنوان رئیس انجمن و شرکت افراگستراقلیم پارس و به نمایندگی آقای مهندس جواهری به عنوان مدیر عامل منعقد گردید. طرفین با امضاء این تفاهم نامه بر پایه امکانات و مقدورات خود ، اهتمام لازم را در جهت گسترش همکاری های فی ما بین مبذول داشتند.

کمیته مشترک همکاری برای ایجاد هماهنگی های لازم، متشکل از یک نفر نماینده انجمن صنفی و یک نفر نماینده شرکت افراگستراقلیم پارس میباشند تا در زمینه تهیه و تدوین دستور العمل های لازم و نظارت و پیگیری اجرایی مفاد تفاهم نامه اقدام نمایند. نمایندگان مزبور رسماً به طرف مقابل معرفی شدند.