انجمن صنفی طراحی و معماری صدای ملی برای معماران و طراحان داخلی در ایران می باشد و شما بعنوان یک عضو می توانید با دیگر اعضا همکاری و فعالیتهای حرفه ای خود را پویا تر نمایید . انجمن برای دستیابی به یک هدف واحد فعالیت می نماید و آن کمک و حمایت به شما برای رسیدن به موفقیت در زندگی حرفه ای خود از طریق فعالیت های زیر است :

  •  حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء و تاثیر گذاری بر سیاستهای دولت در تمام سطوح
  •  حمایت از صیانت و حفاظت از نقش معماران و طراحان
  •  ترویج معماری ایرانی
  •  بهبود ارزش حرفه ای معماری
  •  شناخت تعالی پروژه ها ، معماران  از طریق جوایز
  •  پشتیبانی و آموزش مداوم
  •  آشنایی اعضاء با انواع قرارداد ها
  •  فرصت های یادگیری و حضور در مجامع بین المللی
  •  حضور در جشنواره سالانه معماری