تشکر از حضور صمیمانه کلیه همکاران و مدیران ارجمند که در افتتاحیه نمایشگاه دائمی انجمن صنفی طراحی معماری ما را همراهی نمودند، آروزی موفقیت روز افزون شما را از خداوند خواستاریم.

3 5 20 45 147 789

897655