پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : امیرحسین عنصری
شماره ملي : ۰۹۴۶۶۸۴۸۴۷
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : کارشناسی
ايميل : amirhosein_onsori@yahoo.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح :
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
نام پروژه :
نام كارفرما :
مجري :
تعداد طبقات :
مساحت :
نوع كاربري :
تاريخ ثبت :
شماره ثبت طرح :
مكان :

اكون شما از سيستم خارج شده ايد