پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : سیدکاظم سیدمراد
شماره ملي : 0066847362
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : فوق لیسانس
ايميل : k.seyedmorad@yahoo.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح : 1395
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
غرب
نام پروژه : انجمن
نام كارفرما : آقای مهندس سید مراد
مجري : جاویذ
تعداد طبقات : 20
مساحت : 100
نوع كاربري : تجاری
تاريخ ثبت : 2015-12-27
شماره ثبت طرح : 1395
مكان : تهران