پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : امیر رجبی
شماره ملي : 0015670999
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : لیسانس
ايميل : mohsen.jim@hotmail.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح : 1393
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
اسلام آباد غرب
نام پروژه : الماس غرب
نام كارفرما : سید سیدا
مجري : سرور سرورا
تعداد طبقات : 200
مساحت : 1000
نوع كاربري : تجاری
تاريخ ثبت : 2015-12-26
شماره ثبت طرح : 1393
مكان : تهران