پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : شهرام محسني
شماره ملي : 1111
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : PHD
ايميل : musicshahram@gmail.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح : 1377
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
كار آفريني براي نسل جوان و اينكه روزگار را بخوبي بگذرانمي
نام پروژه : شهرام و شجاعي
نام كارفرما : اصفحاني
مجري : سيد مراد
تعداد طبقات : 3
مساحت : 3000
نوع كاربري : تجاري
تاريخ ثبت : 2015-11-09
شماره ثبت طرح : 1377
مكان : تهران رباط كريم