پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : يكتا ناصر
شماره ملي : 2222
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : فوق ليسانس هنر
ايميل : yekta@gmail.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح : 1372
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
تمركز زدايي از تهران
نام پروژه : شهر رويا هاي يكتا
نام كارفرما : فرماندار يزد
مجري : يكتا گروپ
تعداد طبقات : 1
مساحت : 5000
نوع كاربري : تجاري هنري
تاريخ ثبت : 2015-10-15
شماره ثبت طرح : 1372
مكان : شهرك جديد يزد