پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : عبدالحمید سیدمحمدی
شماره ملي : 2020389691
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : کارشناسی معماری
ايميل : abdolhamid.sm@gmail.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح :
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
نام پروژه :
نام كارفرما :
مجري :
تعداد طبقات :
مساحت :
نوع كاربري :
تاريخ ثبت :
شماره ثبت طرح :
مكان :