پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : سید مسعود حسینی
شماره ملي : 0057580121
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : ارشد
ايميل : m_hosseini987@yahoo.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح :
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
نام پروژه :
نام كارفرما :
مجري :
تعداد طبقات :
مساحت :
نوع كاربري :
تاريخ ثبت :
شماره ثبت طرح :
مكان :