پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : رضا واحدی
شماره ملي : 1292687266
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : کارشناسی
ايميل : dardhayam@gmail.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح :
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
نام پروژه :
نام كارفرما :
مجري :
تعداد طبقات :
مساحت :
نوع كاربري :
تاريخ ثبت :
شماره ثبت طرح :
مكان :