ثبت مالكيت طرح و پروژه هاي اجرايي


در انجمن صنفي كارفرمايي طراحي, معماري و دكوراسيون داخلي و خارجي شهر تهران

انجمن صنفي كارفرمايي طراحي, معماري و دكوراسيون, در اقدامي نوآورانه, با هدف حمايت از آثار اجرا شده « توسط اعضاي خود, مهندسين, طراحان و سازندگان » و در جهت محقق كردن قانون حفظ حق مالكيت مادي و معنوي, براي نخستين بار در كشور, امكان ثبت طرحها و پروژه هاي اجرايي در زمينه ساختمان را فراهم كرده است.
اجراي اين مهم, با ساتناد به مفاد اساسنامه و اختيارات انجمن و بر اساس تحقيقات و مطالعات در دستور كار قرار گرفت و پس از ايجاد سخت ازارها و نرم افزارهاي لازم اكنون در دستور جامعه محترم طراحي, معماري و دكوراسيون قرار گرفته و امكان ثبت طرحها و پروژهها, در كوتاه ترين زمان ممكن ميسر شده است.


بيشتر بدانيد
راهنماي ثبت نام
درخواست ثبت
طرح و پروژه اجرايي