تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط اساس نامه انجمن ، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور پروانه عضویت رسمي براي وي اقدام مي شود و با اين پروانه، امتيازات و تسهيلات زير قابل تخصيص است:

1- ثبت مشخصات فردي در بانك اطلاعات اعضاي انجمن و دريافت پروانه عضويت، كه مبين به فعالیت حرفه ای  بودن اعضاء است و تأييدي رسمي است از طرف وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی و همچنین  مجوزی است جهت تاسیس دفتر کار که مورد تایید سازمانها و ارگانهای ذی صلاح می باشد که اين مهم، يكي از بزرگترين مزاياي عضويت درانجمن مي باشد.
2- امكان استفاده از تسهيلات و امتيازات ويژه اعضاء بر اساس آئين‌نامه تسهيلات انجمن، شامل:
  • ثبت آثار طراحی و معماری در سامانه ملی انجمن و ارائه گواهینامه معتبر ثبت پروژه
  • معرفی اعضاء به بانک جهت دریافت تسهیلات کار آفرینی
  • انجام داوری در امور قرادادها اعضاء
  • ارائه معرفی نامه و توصیه نامه به کارفرمایان اعضاء
  • معرفی پروژه، به اعضای فعال انجمن
  • حمایت انجمن از طرح و ایده های جدید
  • صدور مجوز استفاده لوگوی انجمن در اوراق اداری اعضاء
  • ارائه مشاوره حقوقی به اعضاء
  • ارائه مشاور کسب و کار
  • چاپ مقالات اعضاء در خبرنامه و وب سایت انجمن