انجمن صنفی طراحی و معماری صدای ملی برای معماران و طراحان داخلی در ایران می باشد و شما بعنوان یک عضو می توانید با دیگر اعضا همکاری و فعالیتهای حرفه ای خود را پویا تر نمایید . انجمن برای دستیابی به یک هدف واحد فعالیت می نماید و آن کمک و حمایت به شما برای رسیدن به موفقیت در زندگی حرفه ای خود از طریق فعالیت های زیر است :

1- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء و تاثیر گذاری بر سیاستهای دولت در تمام سطوح

2- حمایت از صیانت و حفاظت از نقش معماران و طراحان

3- ترویج معماری ایرانی

4- بهبود ارزش حرفه ای معماری

5- شناخت تعالی پروژه ها ، معماران  از طریق جوایز

6- پشتیبانی و آموزش مداوم

7- آشنایی اعضا با انواع قرارداد ها

8- فرصت های یادگیری و حضور در مجامع بین المللی

9- حضور در جشنواره سالانه معماری